fbpx

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing in de relatie tussen Digital Flamingo en de klant. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen kan de toepassing van onderhavige algemene voorwaarden niet uitgesloten worden. Indien de contractant een professioneel is die ook algemene voorwaarden hanteert, zullen de algemene voorwaarden van Digital Flamingo steeds bij voorrang toegepast worden. De algemene voorwaarden zijn eveneens te raadplegen op de website van Digital Flamingo. Door het aanvaarden en plaatsen van een bestelling, zowel telefonisch als via e-mail erkent de klant dat Digital Flamingo hem gewezen heeft op de toepasselijke algemene voorwaarden gepubliceerd op de website, hij er kennis heeft van genomen en hij deze aanvaardt.

Artikel 2. Wijzigingen

Digital Flamingo kan op ieder moment de Algemene Voorwaarden eenzijdig aanpassen zonder hiervoor het voorafgaandelijk akkoord van de klant te moeten krijgen. Het is aan de klant om de Algemene Voorwaarden regelmatig te controleren op aanpassingen. Bij grote updates zal Digital Flamingo dit ook meedelen via een nieuwsbrief.

Artikel 3 diensten

Digital Flamingo levert volgende diensten aan klanten:

  • Sociale media
  • Webdesign voor websites en webshops
  • Fotografie voor verschillende doeleinden
  • Online Marketing

Artikel 4. Prijsoffertes

Prijsoffertes van Digital Flamingo CommV zijn geldig gedurende 14 kalenderdagen, tenzij anders vermeld in de prijsofferte. Prijsoffertes worden afgeleverd op basis van de gegevens verstrekt door de opdrachtgever en gelden slechts voor zover deze gegevens actueel, correct en volledig zijn. Door Digital Flamingo opgegeven prijzen zijn steeds in Euro en exclusief belastingen, taksen en kosten, tenzij anders vermeld in de prijsofferte. Prijsoffertes zijn bovendien steeds exclusief meerwerken, t.t.z.. alle werken die niet uitdrukkelijk zijn vermeld in de offerte.

Artikel 5. Aanvaarding van offertes en aanbiedingen op de website van Digital Flamingo

De offertes en aanbiedingen van Digital Flamingo zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De aanvaarding door de klant gebeurt steeds schriftelijk dit kan met een fysieke orderbevestiging tijdens een afspraak op kantoor of bij de klant thuis ofwel per e-mail.

Artikel 6. Herroepingsrecht

Indien de klant een consument is, heeft hij het recht om de overeenkomst te herroepen binnen de 14 dagen na het afsluiten van de overeenkomst. Dit betekent wanneer de overeenkomst via de website wordt afgesloten dat de herroepingstermijn begint te lopen de dag volgend op het afsluiten van de overeenkomst. De herroeping dient schriftelijk te gebeuren per e-mail aan iinfo@digital-flamingo.be. De consument erkent dat hij voorafgaandelijk aan het sluiten van de overeenkomst kennis heeft gekregen van zijn herroepingsrecht. Indien Digital Flamingo op vraag van de klant diensten heeft geleverd dan zullen deze vergoed dienen te worden.

Artikel 7. Facturatie

7.1. Van het ogenblik dat de klant zich akkoord verklaart met een van de diensten zoals opgenomen in artikel 3 en met onderhavige algemene voorwaarden start de facturatie.

 

7.2. De facturen zijn betaalbaar te Hemiksem op het rekeningnummer zoals aangegeven op de factuur. De facturen dienen binnen een termijn van 14 dagen betaald te worden bij gebreke waaraan de klant zonder ingebrekestelling gehouden zal zijn tot betaling van verwijlinteresten gelijk aan 10 % op jaarbasis alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het totale factuurbedrag met een minimum van 75 EUR. Deze kosten dekken geenszins de kosten van een gerechtelijke invordering of de rechtsplegingsvergoeding die dient betaald te worden aan de in het gelijk gestelde partij. In het geval de klant een consument is zal wel een voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk zijn vooraleer de interesten beginnen lopen en een schadevergoeding kan gevorderd worden zoals hierboven aangegeven. Indien Digital Flamingo niet zou beslissen om een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen zal toch een vergoeding van 30 EUR verschuldigd zijn per aangetekende brief en dit om de kosten te dekken. Beide vergoedingen zijn los van elkaar te zien en kunnen afzonderlijk gevorderd worden. De factuur is steeds in één maal te betalen en kan niet worden opgesplitst in verschillende periodes.

 

7.3. Bij de start van een nieuwe dienst, wanneer de factuur binnen de vervaltermijn niet betaald wordt kan Digital Flamingo uit eigen beweging beslissen om de samenwerking stop te zetten. De klant krijgt een creditfactuur, vermindert met de eventuele reeds gepresteerde werken en diensten, van de reeds uitgeschreven factuur, en verdere communicatie wordt stopgezet.

 

7.4 Voor zowel nieuwe als bestaande klanten dienen de facturen binnen een termijn van 14 dagen betaald te worden. Wanneer betaling van factuur uitblijft kan Digital Flamingo beslissen na 30 dagen “incl. 14 dagen betaaltermijn” de dienst voorlopig te stoppen of offline te zetten tot de factuur voldaan is.

Artikel 8. Verplichtingen van de klant

De klant dient aan de Digital Flamingo binnen de 6 weken na het afsluiten van de overeenkomst de nodige input aan te leveren zodat de diensten kunnen afgeleverd worden. Indien de klant deze info niet binnen de gestelde termijn aanlevert, dan zal het restsaldo van de factuur onmiddellijk opeisbaar worden, en zal de opdracht als opgeleverd beschouwd worden.

Artikel 9. Termijn

Er wordt altijd een streefdatum opgegeven aan klant. Deze streefdatum is bij benadering en een overschrijding ervan kan nooit aanleiding geven tot de betaling van een schadevergoeding of enige andere sanctie. Het is echter wel de bedoeling van Digital Flamingo om de nodige inspanningen te leveren en de deadline te respecteren.

Artikel 10. Persoonsgegevens

Digital Flamingo gebruikt de persoonsgegevens van de klanten om uitvoering te geven aan de tussen haar en de klant afgesloten overeenkomst. Deze persoonsgegevens worden onder meer gebruikt voor de facturatie, afgenomen diensten en andere. De klant geeft aan Digital Flamingo de toestemming om de persoonsgegevens te gebruiken voor zakelijke en commerciële e-mailcorrespondentie en nieuwsbrief. De rechten en verplichtingen van de klant worden uiteengezet in de privacy-policy van Digital Flamingo.

Artikel 11. Annulatie van website/campagne

11.1.In geval van annulatie van de opdracht door de klant, zal Digital Flamingo steeds de mogelijkheid hebben om een uitvoering in natura te vorderen hetzij een vergoeding bij equivalent. Digital Flamingo zal bij annulatie steeds het reeds gepresteerde werk en alle andere reeds aangekochte diensten/zaken (zoals thema’s, plug-ins of extra programmatie) factureren. Indien Digital Flamingo geen uitvoering in natura nastreeft zal zij een recht hebben op een schadevergoeding van 40 % van de overeengekomen offerte prijs, met een minimum van 150 EUR.

 

11.2. Wanneer de kllant 50% voorschot betaald heeft, en Digital Flamingo heeft al meer werk verricht dan de betaalde 50%, dan kan het bedrag opgeëist worden ter vergoeding van het reeds geleverde werk.

 

11.3. De beëindiging zal tot gevolg hebben dat Digital Flamingo alle werken onmiddellijk staakt en alle facturen onmiddellijk opeisbaar worden, na voldaan betaling kan klant ook het gedane werk opeisen dat gevraagd werd.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1. Digital Flamingo verbindt zich ertoe om alle diensten met zorg uit te voeren en volgens de regels van de kunst. Digital Flamingo verbindt er zich toe het beoogde resultaat af te leveren binnen de vooropgestelde termijn. Digital Flamingo kan niet aansprakelijk gesteld worden indien fouten in de uitvoering te wijten zouden zijn aan onvoldoende of verkeerde input van de klant.

 

12.2. Digital Flamingo is niet aansprakelijk voor de door de gebruiker op haar systemen geplaatste inhoud.

 

12.3 Digital Flamingo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Digital Flamingo zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Digital Flamingo of een aangestelde.

 

12.4 Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Digital Flamingo geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

 

12.5 De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

Artikel 13. Software Aansprakelijkheid

Inzake software geldt het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of -storing, blikseminslag, …) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerk storingen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware, …), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

 

12.2. Digital Flamingo is niet aansprakelijk voor de door de gebruiker op haar systemen geplaatste inhoud.

 

12.3 Digital Flamingo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Digital Flamingo zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Digital Flamingo of een aangestelde.

 

12.4 Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Digital Flamingo geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

 

12.5 De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten en aanlevering bronbestanden

14.1 Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, knowhow, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

 

14.2 Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (met name de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De Klant kan eventueel een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door Digital Flamingo ontwikkelde sites en webapplicaties.

 

14.3 De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van Digital Flamingo te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal Digital Flamingo onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van Digital Flamingo waarvan hij kennisneemt.

 

14.4 Huisstijlelementen (Logo’s, foto’s, illustraties etc..) welke door de klant gebruikt zullen worden voor de websitecreatie, kunnen ons aangeleverd worden via info@digital-flamingo.be of via de website Wetransfer.com.

 

14.5. Het geleverde materiaal aan Digital Flamingo dient de wettelijke eigendom te zijn van de klant indien auteursrechten op het geleverde materiaal berusten.

 

14.6. Digital Flamingo kan niet aansprakelijk gehouden worden indien de klant illustraties, afbeeldingen of teksten aanlevert die auteursrechtelijk beschermd zouden zijn. Indien Digital Flamingo hierover door een derde partij wordt aangesproken zal de klant gehouden zijn Digital Flamingo te vrijwaren en in te staan voor alle juridische kosten die Digital Flamingo moet maken om zich tegen de aantijgingen van derden te verdedigen.

Artikel 15. Hosting, verlenging en Domeinnaam

15.1 De hostingdiensten worden door Digital Flamingo voor de klant verzorgd. De hostingsdiensten worden gefactureerd via maandelijkse en/of jaarlijkse facturen.

 

15.2. De klant kan ieder jaar zelf beslissen of hij de afgenomen diensten wenst te verlengen. Indien de klant hiertoe geen actie onderneemt zal de afname van de diensten jaarlijks gefactureerd worden. Indien de klant een professioneel is, en twee maand voor het einde van vervaldag de overeenkomst niet opzegt, zal hij steeds een heel jaar de diensten verder dienen af te nemen. Is de klant een consument dan zal deze na twee verlengingen de afgenomen diensten ten allen tijde kunnen stopzetten met inachtname van twee maand opzeg. De klant kan de opzeg aan Digital Flamingo overmaken per aangetekende brief of per e-mail waarop akkoord gekregen door antwoord van Digital Flamingo.

 

15.3. Wordt de factuur niet tijdig betaald door Klant, dan komt de verlenging in gedrang en kan Digital Flamingo niet verantwoordelijk gesteld worden als bepaalde diensten niet meer worden aangeleverd, zoals website beschikbaarheid of domeinnaam quarantaine.

 

15.4 Wanneer klant laattijdig annuleert en zich niet houdt aan punt 15.3, kan Digital Flamingo zelf beslissen de website en domeinnaam met onmiddellijke ingang stop te zetten. De klant heeft dan geen recht op de website of webshop back-up.

 

15.5. Webhosting informatie:

https://www.combell.com/

Combell nv

Met maatschappelijke zetel te

Skaldenstraat 121, 9042 Gent

KBO onder nummer 0541.977.701

 

15.6 Tenzij er terzake een specifieke bijkomende en afwijkende overeenkomst met Digital Flamingo wordt afgesloten over de terbeschikkingstelling door Digital Flamingo van backups, is de gebruiker uitsluitend verantwoordelijk voor het nemen van backups van zijn hosting-account. Digital Flamingo kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Voor zover er door Digital Flamingo eventueel backups zouden worden genomen, zijn deze enkel bestemd voor intern gebruik.

Artikel 16. Beëindiging van de overeenkomst

Bij het beëindigen van de overeenkomst kan men op vraag een back-up ontvangen van de website. Ook zal de transfercode van de domeinnaam meegedeeld worden via e-mail. Dit is een gratis dienst. De back-up zal via Wetransfer.com overgemaakt worden. De klant dient wel eerst alle openstaande facturen te voldoen alvorens de back-up te kunnen ontvangen.

Artikel 17. Overmacht

17.1. Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen, hosting problemen, spam aanvallen of IP blokkages en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Digital Flamingo geen controle heeft, bevrijden Digital Flamingo, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

 

17.2 Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Digital Flamingo tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Artikel 18. Portfolio

18.1 De Klant gaat ermee akkoord dat de door Digital Flamingo ontwikkelde dienst wordt opgenomen in het portfolio van Digital Flamingo

 

18.2 De klant gaat ermee akkoord dat Digital Flamingo een link toevoegt, bijvoorbeeld: “Design by Digital Flamingo“ op de geleverde website of webshop. DIt kan tekst of een subtiel logo zijn.

 

17.2 Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Digital Flamingo tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Artikel 19. Nietigheid

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Digital Flamingo en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 20. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Digital Flamingo. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Antwerpen.

Open chat
Hello 👋
Hoe kan ik je helpen?